مقاله کارکرد خانواده کودکان فلج مغزي و ارتباط آن با نوع و شدت فلج مغزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۸۵ تا ۳۹۰ منتشر شده است.
نام: کارکرد خانواده کودکان فلج مغزي و ارتباط آن با نوع و شدت فلج مغزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارکرد خانواده
مقاله مادران
مقاله فلج مغزی
مقاله نوع
مقاله شدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالي زاد ويدا
جناب آقای / سرکار خانم: ملك خسروي غفار
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: راوريان آيدا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي فيروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درمان و توانبخشي طولاني مدت در کودکان مبتلا به فلج مغزي (Cerebral Palsy-CP) توسط يک گروه تخصصي، صرف هزينه و نيروي انساني زيادي را به جامعه و خانواده کودک تحميل مي کند و بر کارکرد خانواده آنان اثر مي گذارد. هدف از اجراي اين تحقيق، تعيين سطح كاركرد خانواده کودکان CP و ارتباط آن با نوع و شدت ناتواني کودک بود.
در اين تحقيق (توصيفي ـ تحليلي) ۴۳ نفر از مادران کودکان CP صفر تا هشت ساله که در کلينيک صبا تحت توانبخشي بودند، به عنوان گروه مورد انتخاب شدند و پس از اخذ رضايت، پرسشنامه هايي حاوي سوالات مشخصات جمعيتي و پرسشنامه کارکرد خانواده (Family Assessment Device-FAD) توسط آنان تکميل شد. بر اساس نمره حاصله، سطح كاركرد خانواده مشخص گرديد. نوع CP توسط متخصص کودکان و شدت ناتواني حرکتي توسط کارشناس کاردرماني با استفاده از آزمون (The Gross Motor Function Measure 66: GMFM-66) تعيين شد و ارتباط آن با كاركرد خانواده سنجيده شد. تعداد ۷۷ نفر از والدين کودکان طبيعي نيز به عنوان گروه کنترل همان پرسشنامه ها را تکميل نمودند. اطلاعات حاصله با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
در متوسط نمره حاصل از پرسشنامه کارکرد خانواده (FAD) بين دو گروه به جز بعد نقش ها (P=0.04) تفاوت معنادار مشاهده نشد. از لحاظ آماري تفاوت معناداري در کارکرد خانواده بين پنج نوع فلج مغزي وجود نداشت (P=0.75). با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون ملاحظه شد که به لحاظ آماري تفاوت معناداري در نمره کارکرد خانواده FAD با شدت ناتواني وجود ندارد (r=0.09).
به نظر مي رسد هر چه مدت بيشتري از تشخيص اختلال بگذرد هر چند اختلال بسيار شديد باشد، خانواده خود را با اين مشكل سازگار مي كند و كاركرد خود را با نيازهاي كودك و خانواده منطبق مي كند. بنا براين براي بهبود روند توانبخشي كودكان دچار فلج مغزي، بايد با ارايه كمك هاي لازم به بالا بردن كاركرد خانواده آنان جهت انطباق سريع تر با بيماري کودک اقدام نمود.