مقاله کارکرد مشترک اسطوره و عرفان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: کارکرد مشترک اسطوره و عرفان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسطوره
مقاله عرفان
مقاله اسلام
مقاله مسيحيت
مقاله يهود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نگاه نخست، به نظر مي رسد اسطوره و عرفان دو مقوله متفاوت در حيطه علوم انساني هستند؛ در حالي که با بررسي آن دو از منظري که در اين مقاله فرا روي خواننده باز مي شود، اين دو نه تنها جدا از هم نيستند بلکه مي توان گفت عرفان دنباله و تکمله اساطير خدايان است. اساسي ترين کارکرد مشترک اسطوره و عرفان، انگيزه نيرومند تقرب انسان به خدا يا خدايان است، انگيزه اي که اساطير با پايين آوردن خدايان به سطح زندگي زميني انسان و عرفان با بالا بردن انسان به سوي ملکوت خداوندي بدان دست يافته است. از اين رو کارکرد اساطير در برداشتن فاصله انسان و خدايانش کارکرد تنزلي است؛ اما کارکرد عرفان براي حصول به اين مقصود کارکرد صعودي است. آيينها و اديان اساطيري، مبلغان نزول خدايان به سوي انسان و پديد آمدن گروهي «خدايان انسان وار» است؛ در حالي که اديان و آيينهاي عرفاني تبيين کننده چگونگي صعود و معراج انسانهاي کامل به ملکوت خداوندي و در فرجام پيدايش گروهي« انسانهاي خداگونه» هستند.