مقاله کارکرد مکتب پساگرامشي در تشريح رفتار نرم افزاري بازيگر چيره طلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در راهبرد از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۵ منتشر شده است.
نام: کارکرد مکتب پساگرامشي در تشريح رفتار نرم افزاري بازيگر چيره طلب
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چيره طلبي (هژمونيسم)
مقاله تفسير گرامشي و پساگرامشي
مقاله امپراطوري روم
مقاله امپراطوري انگليس
مقاله صلح امريکايي
مقاله منابع غير مادي يا قدرت نرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيوان حسيني سيداصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظريه چيره طلبي (هژمونيسم) يکي از نافذترين نظريه هاي روابط بين الملل است که براي آشنايي با ابعاد گوناگون کارکرد قدرت هاي چيره طلب (هژمونيک) راهگشاست. در چهارچوب ديدگاه هايي که از زواياي نظامي، اقتصادي و سياسي به اين مقوله پرداخته، مکتب گرامشي به ويژه آنچه که در آراي مفسرين متاخر آن (پساگرامشي ها) انعکاس يافته، با نوآوري خاصي همراه است؛ ابتکاري که در تاکيد بر نقش منابع غير مادي يا نرم افزاري قدرت در جريان ظهور، قدرت يابي و تداوم بقاي اين قبيل بازيگران ريشه داشته و الگوي رفتاري آنان را در چهره اي از آرمان ها و اهداف روشنفکرانه به تصوير مي کشد. در اين نوشتار سعي شده که بر مبناي تشريح زواياي گوناگون مکتب پساگرامشي بر محور نظريه چيره طلبي (هژمونيسم)، چگونگي کاربرد منابع غير مادي قدرت در رفتار چيره جوي مهم ترين مصاديق قدرت هاي امپراطوري به ويژه بريتانيا و امريکا تبيين شود، آنچه که به شکل گيري تصويري پذيرفتني از «برتري طلبي روشنفکرانه» آنان در نزد ديگر دولت ها منجر شده است.