مقاله کارکرد گفتماني سکوت در ساخت مندي روايت داستان کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۶۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: کارکرد گفتماني سکوت در ساخت مندي روايت داستان کوتاه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکوت
مقاله جانشيني
مقاله همنشيني
مقاله برهمکنش
مقاله روايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجودي فرزان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي انواع مختلف سكوت به منزله غيابي معنادار مي پردازد که جاي آن يک رد باقي مي ماند. در اين رد سکوت به شکل هاي مختلفي تجلي دارد. بررسي سکوت دلالتمند نشان مي دهد که اين سكوت نشاندار به واسطه ابزارهاي گفتماني در متن حضور دارد و نظام زبان بخشي از پيام خود را به واسطه بيان و بخشي را به واسطه سکوت انتقال مي دهد. به همين دليل سکوت در ادبيات به صورت يکي از شگردهاي روايي مورد استفاده قرار مي گيرد. پرسش اين پژوهش، چگونگي کارکرد گفتماني سکوت نوشتاري در داستان است؛ بدين مفهوم که سکوت نوشتاري در چه سطوحي و براي چه کارکرد گفتماني در داستان به کار مي رود. اين مقاله به امر تحليل پنج داستان كوتاه ايراني، در سه سطح ساختاري، معنايي و کاربردشناختي مي پردازد و نتيجه به دست آمده نشان مي دهد كه سكوت به عنوان ابزار مطالعه ساخت مندي و چگونگي شکل گيري روايت در سه سطح و بر روي سه محور جانشيني، همنشيني و برهمکنش به منظور ايجاد گره افکني، تعليق، زمينه سازي، فضاسازي و گره گشايي در پيرنگ و داستان بازنمايي مي شود.