مقاله کارگزاران ايراني در دستگاه اداري سلجوقيان روم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ – بهار ۱۳۸۸ در مسكويه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: کارگزاران ايراني در دستگاه اداري سلجوقيان روم
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلجوقيان روم
مقاله آسياي صغير
مقاله پروانگي
مقاله وزارت
مقاله قضاوت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسني عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: تقوايي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهاجرت تعداد زيادي از ايرانيان به آسياي صغير، که با فتح بزرگ آلب ارسلان در ملازگرد بسيار پررنگ تر گرديده بود، از قرن هفتم به بعد و با شروع حملات مغول گستردگي بيشتري پيدا کرد. شکل گيري دولت سلجوقيان روم به زودي آناتولي را نه تنها به عنوان پايگاه جديد قدرت و رفاه، بلکه به عنوان کانون تحولات فرهنگي مطرح کرد که در آن رواج محسوس عنصر ايراني بيش از همه جلب نظر مي کرد.
مساله اساسي در تحقيق حاضر بررسي چگونگي حضور اين مهاجران ايراني و ميزان تاثير آنان در توسعه فرهنگ ايراني در آسياي صغير است. نگارنده با استفاده از روش تاريخي با رويکرد توصيفي و تحليلي، به بررسي منابع و اطلاعات موجود پرداخته و حتي الامکان سعي نموده است منابع تحقيقي و پژوهش هاي صورت گرفته را با منابع اصلي مقايسه کند و در صورت وجود اختلاف، به بررسي و نقد آنها بپردازد.
يافته هاي اين پژوهش بر اين نکات تاکيد دارند که ايرانيان به همراه خود فرهنگ، آداب و رسوم و نشانه هاي بارزي از علم و هنر و دانش رايج در ايران عصر سلجوقي را رواج دادند و آثار علمي و هنري و ادبي بسياري خلق کردند. در اين ميان، تعامل ميان ايرانيان و حاکمان سلجوقي روم و شرايط مناسب فراهم شده توسط آنان نيز زمينه را براي رشد و شکوفايي فرهنگ ايراني ايجاد کرد.
مقاله حاضر، ضمن تحليل مشاغل اين دوران، به چگونگي حضور ايرانيان درسه منصب پروانگي، وزارت و قضاوت پرداخته و نشانه هاي فرهنگ ايراني را در دستگاه اداري سلجوقيان روم جستجو نموده است.