سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رسول اصغری زکریا – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
بهرام علیزاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات نهال و بذر کرج
علی رضا پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی گرایش ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
لیلا غفارزاده نمازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

کاریوتیپ ژنوم های D و C در ده جمعیت طبیعی از گونه Aegilops cylindrica از چند منطقه جغرافیایی شما لغرب ایران مورد مطالعه قرار گرفت. از روش رنگ آمیزی استو‐- فریک-‐ هماتوک سیلین و نواربندی C با گیمسا برای مطالعه ویژگی ها ی مورفولو ژیکی و الگوی نواربندی کروموزوم ها استفاده شد. برای اندازه گیری صفات کروموزومی نر م افزار Micromeasure مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که ژنوم C گونه Ae. cylindrica شامل یک جفت کروموزوم متاسانتریک (کروموزوم ۱C)، دو جفت کروموزوم ساب متاسانتر یک (کروموزوم های ۴C و ۳C) و ٤ جفت کروموزوم آکروسانتریک (کروموزوم های ۲C، ۵C و ۶C و ۷C ) است. در مجموعه کروموزومی این ژنوم دو جفت کروموزوم با جایگاه NOR وجود داشت که در رنگ آمیزی معمولی با استو ‐- فریک‐- هماتوک سیلین, محل فرورفتگی ثانویه و ماهواره کروموزوم ۱C براحتی قابل مشاهده و تشخیص بود . همچنین ژنوم D آن از هفت جفت کروموزوم متاسانتر یک تشکیل یافته است که یک جفت از آن ها کروموزوم ماهواره دار محسوب می شود (کروموزوم ۵D). هر یک از کروموزوم های هاپلوئیدی آن با داشتن الگوی نواربندی اختصاصی از یکدیگر قابل تشخیص بودند. ویژگی های کاریولوژیکی و الگوی نواربندی کروموزوم ها در جمعیت های مورد مطالعه شباهت زیادی با یکدیگر و با کاریوتیپ استا ندارد این گونه داشتند. با این حال، پلی مورفیسم قابل ملاحظه ای در بین این جمعیت ها از لحاظ الگوی نواربندی برخی از بازوهای کروموزوم ها وجود داشت.