سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی داننده مهر – کارشناس ارشد مهندسی رودخانه، شرکت مدیریت منابع آب ایران، تهران
شکور سلطانی – مدیرکل دفتر مهندسی رودخان هها و سواحل، شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

در دو دهه اخیر با ظهور روشهای مبتنی بر هوش مصنوعی نظیر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و … کاربرد مدلهای جعبه سیاه به منظور مدلسازی و پیش بینی پارامترهای مختلف در مهندسی آب به شدت توسعه یافته است. پیش بینی دقیق جریان در رودخانه ها، همواره به عنوان یکی از عوامل مهم در طراحی ایمن و اقتصادی تاسیسات و سازه های آبی وابسته به رودخانه ها مورد توجه محققین بوده است . در این تحقیق، دو روش شبکه های عصبی مصنوعی (ANN)و برنامه ریزی ژنتیک (GP) برای پیش بینی ج ریان رودخان ه ها معرفی شده و به منظور بررسی تاثیر توالی دبی روزانه در پیش بینی جریان روزانه رودخانه آبسرده در استان لرستان، به کار برده شده اند. نتایج، حاکی از کارایی مناسب و دقت بالای برنام هریزی ژنتیک در مقایسه با شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی جریان رودخانه آبسرده می باشد.