مقاله کاشت يونجه در مجاور نيشکر و تاثير آن بر تنوع بندپايان و خسارت ساقه خواران نيشکر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در گياه پزشكي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: کاشت يونجه در مجاور نيشکر و تاثير آن بر تنوع بندپايان و خسارت ساقه خواران نيشکر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساقه خوار نيشکر
مقاله تنوع زيستي
مقاله يونجه
مقاله نيشکر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان نژاديان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سال هاي ۱۳۸۰-۱۳۷۷ در زمينه رابطه افزايش تنوع پوشش گياهي با تنوع بندپايان و سطح آلودگي به ساقه خواران نيشکر در مزارع نيشكر شركت توسعه كشت نيشكر و صنايع جانبي˝، واقع در واحد امير كبير در جنوب اهواز مطالعاتي انجام گرديد. در امتداد عرض كرت هاي ۲۵۰×۱۰۰۰ متري نيشكر نوارهايي از يونجه به عرض ۸-۱۰ متر كشت گرديد. بند پايان اين كرت ها به كمك تله هاي ماليز و تله هاي زميني ماهيانه يكبار جمع آوري و شاخص تنوع و يكنواختي شانون براي آنها محاسبه شد. ۴-۳ كرت با حاشيه يونجه و چهار كرت با حاشيه بدون پوشش گياهي در نظر گرفته شد. تله هاي ماليز در فاصله ۳ متري و تله هاي زميني به شكل طشت هاي پلاستيكي در دو و چهار متري از مرز در داخل مزرعه نيشكربا و بدون نوار يونجه نصب شدند. در هر نمونه برداري درصد ساقه هاي آلوده به ساقه خوارهاي Sesamia cretica وS. nonaroides  نيز در دو نوع تيمار تعيين شد. نتايج نشان داد در کرت هاي حاوي يونجه شاخص تنوع و يکنواختي بطور معني داري بالاتر و درصد ساقه هاي آلوده نيز بطور معني داري کاهش داشت.