سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود اسماعیلی شریف – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
زرین تاج بردبار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

پوشش گیاهی با حفظ و نگهداری ذرات آب باران، از برخورد مستقیم ذرات باران به خاک جلوگیری می کند و موجب نفوذ آب در خاک می گردد. عدم پوشش گیاهی مناسب، موجب سله بستن خاک، حرکت روان آب و نتیجتا فرسایش خاک می شود. در این آزمایش ده توده بذر گونه Elymus hispidus (opiz) Melderis از مراتع کشور ایران جمع آوری شد. آزمایشات وزن هزاردانه، هدایت الکتریکی، تترازولیوم، جوانه زنی استاندارد، جوانه زنی در شرایط سرد، جوانه زنی در خاک سرد، پیری تسریع شده، سرعت رشد نهال و تنش خشکی در قالب طرحهای آزمایشی در مورد هر یک از این توده ها اجرا گردید. همچنین نمونه های مورد مطالعه در ایستگاه تخقیقاتی سد زاینده رود در شرایط دیم در دو تاریخ نیمه اول مهر و آبان ماه به میزان یکصد عدد بذر در هر متر طولی در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار کاشته شدند. هر کرت شامل دو ردیف، با فاصله ۵۰ سانتی متر بوده و مقدار نهال سبز شده بطور روزانه شمارش گردید. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد که در سطح ۵ درصد اختلافات معنی داری بین توده های بذر از نظر درصد استقرار نهال در مزرعه وجود داردو همچنین اثر تاریخ کشت بر درصد زنده مانی نهال در سطح ۵ درصد معنی دار بود. آنالیز داده ها نشان داد که شاخص بنیه بذر در آزمایش اندازه گیری رشد نهال همبستگی بالایی با درصد زنده مانی نهال دارد. همچنین همبستگی جوانه زنی بذر در روز چهارم تنش خشکی ۴ مگا پاسکال با سبز شدن نهال در عرصه برابر ۴۷/۰ در سطح ۵درصد معنیار بود. درنتیجه توده های قلعه آرزومند و بروجن که دارای بنیه بذر بالاتری بودند برای کاشت در ارتفاعات کناره هایرودخانه و دریاچه سد زاینده رود و جلوگیری از فرسایش خاک مناسب تر هستند.