سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر عسکری رابری – مرکز آموزش عالی علوک کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت، بخش تولیدات گیاهی
رضا فتوحی قزوینی – رشت، معاونت آموزشی دانشگاه گیلان
احمد معینی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین میغانی – مرکز آموزش عالی علوک کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت، بخش تولیدات گیاهی

چکیده:

ژریرا پنجمین گل شاخه بریده هلند است که پرورش آن در ایران رو به افزایش است. در حال حاضر جهت تأمین نیاز داخلی، گیاهان حاصل از کشت بافت آن از هلند وارد می شود. کشت بافت و باززایی این گیاه دشوار است و به دست آوردن دانش باززایی شاخساره از پینه برای توسعه روشهای جدید ازدیاد از اهمیت بسیاری برخوردار است. ارقام مورد استفاده در این تحقیق وایت سن سیشن وفراری بودند. ریز نمونه ها از برگ های بالغ تهیه شد و پس از گند زدایی قطعات برگ بر روی محیط کشت MS دارای غلظتهای مختلف ۲,۴-D کشت شد. پتری دیش ها در دمای تقریبی ۱±۲۶ درجه سانتیگراد و در شرایط ۱۶ ساعت روشنایی قرار داده شد. پس از ۳۰ روز صفات کمی پینه اندازه گیری شد. جهت ارزیابی باززایی شاخساره نا بجا از پینه عمل باز کشت پینه ها روی محیط کشت MS با غلظتهای مختلف BA و کینتین انجام گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیشترین میزان پینه در تیمار ۱ و ۱/۵ میلی گرم در لیتر D-4،۲ به ترتیب با میانگین ۰/۸۴ و ۰/۸۱ گرم به دست آمد. باززایی ریشه نابجاتنها در محیط کشت MS دارای ۲ میلی گرم در لیتر BA صورت گرفت و در هیچکدام از تیمارها، باززایی شاخساره نابجا مشاهده نشد. آزمایش ها به صورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی و با ۳ تکرار انجام شد.