سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ترابی پوده – دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر فتحی مقدم – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

یکی از پر آب ترین مناطق کشور جلگه خوزستان با ۳۳% کل آبهای کشور، شامل ۵ حوضه آبریز کارون، مارون- کوپال، دز، کرخه و زهره- هندیجان می باشد که مساحتی بالغ بر ۶۷۰۰۰ کیلومتر مربع را دربر میگیرد. پتانسیل مناسب آبی منطقه موجب گردیده تا طرح های متعدد عمرانی از جمله سدهای مخزنی و برق آبی فراوانی مورد مطالعه قرار گیرد که عموما در حوضه های فاقد آمار به اجرا در می آیند. برای محاسبه دبی اوج سیلاب در حوضه های فاقد آمار معمولا ازروشهای تجربی استفاده میگردد. در این تحقیق ضمن مروری بر روابط تجربی و تحقیقات انجام شده در این زمینه ، بدلیل کاربرد زیاد روش دیکن در منطقه خوزستان، اقدام به واسنجی این روش گردیده است. برای این کار پس از بررسیهای لازم، ۱۱ ایستگاه هیدرومتری در غرب و جنوب غربی جلگه خوزستان انتخاب و آمار آنها بازسازی و تکمیل گردید. سپس با استفاده از رابطه همبستگی بین مساحت و سیلاب با دوره برگشتهای مختلف معادله جدیدی بر حسب مساحت و دوره برگشت بدست آمد که برای محاسبه دبی حداکثر سیلاب در منطقه مورد مطالعه با سطح اعتماد ۹۹% برای حوضه های آبریز تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع قابل استفاده میباشد.