سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کورش خوش الهام – قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نق
محمد سعادت سرشت – قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نق
اصغر میلان لک – سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

توجیه مستقیم دوربین هوایی به اندازه گیری مستقیم پارامترهای توجیه خارجی توسط یک سیستم تلفیقی GPS/INS کالیبره شده و انتقال مختصات نقاط از سیستم مختصات عکسی به سیستم زمینی با تقاطع فضایی و بدون استفاده از نقاط کنترل گفته می شود. مقاله حاضر به روشکالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و ارزیابیدقت مختصات زمینی بدست آمده از روش توجیه مستقیم و مقایسه آن با روش استاندارد مثلث بندی هوایی می پردازد، نتایج به دست آمده بیانگر آنست که برای کالیبره کردن مشاهدات سیستم مورد آزمون در نظر گرفتن سه شیفت موقعیت و سه شیفت وضعیت کافی است و نیای به در نظر گرفتن پارامترهای دریفت (برای مدل کردن تاثیر زمان) نیست. همچنین نتایج تست روش توجیه مستقیم در مقیاس ۱:۵۰۰۰ نشان می دهد که خطای متوسط مختصات زمینی نقاط به دست آمده در این روش حدود ۷ سانتی متر در مسطحاتی و ۱۵ سانتی متر در ارتفاعی است که اگرچه برای بسیاری کاربردها در حد قابل قبولیارزیابی می شود با این حال هنوز حدود دو برابر روش مثلث بندی دسته اشعه است.