سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی باباپور آتشگاه – فارغ التحصیل مقطع دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سیفی – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی بهبهانی نژاد – استادیار دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برای طراحی و تحلیل سیستم های مهندسی استفاده از شبیه سازهای کامپیوتری امری متداول است . کالیبراسیون این قبیـل شـبیه سـازها از جملـه مسایل پیچیده می باشد . منظور از کالیبراسیون تخمین پارامترهای شبیه ساز بنحوی است که خروجی شبیه ساز تا حد امکان به رفتار پدیده فیزیکـی مورد بررسی نزدیک شود . در مقاله حاضر طرح آزمایش مناسب کالیبراسیون و چگونگی تخمین پارامترهای آن برای یک شبیه ساز شش درجه آزادی مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر نشان داده شده است که نوع طرح آزمایش اثر معنی داری بر کیفیت کالیبراسیون دارد . از جمله مزایای روش پیشنهادی علاوه بر نظام مند نمودن فرایند امکان کالیبراسیون بر اساس معیارهای یک مولفه ای از قبیل خطای بـرد، خطـای انحـراف سـمت و معیارهای حاصل از ترکیب خطای برد و خطای انحراف سمت می باشد