سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رامین محمدی – کارشناس آبخیزداری، شرکت مهندسین مشاور پورآب

چکیده:

نقش منابع طبیعی، بخصوص رستنیها به عنوان دومین م نبع تامین انرژی در چرخه اکوسیستم جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . پیامد حاکمیت تفکر فوق در نقش اقتصادی منابع طبیعی در دهه های اخیر، اندیشمندان و متخصصان منابع طبیعی را بر آن داشته، که با نوآوری، در حفاظت منابع آب و خاک موثر واقع شوند . در صورتی که بخواهیم در زمینه های کنترل سیلاب و فرسایش خاک، عملیات حفاظتی موثری اتجام دهیم، بایستی رویکرد و نگاهی جدید و عمیق به منابع طبیعی، کشور داشته باشیم . دیدگاه جدید بایستی منابع طبیعی را به عنوان مخزن و منبع بزرگی
برای ذخیره نزولات، کنترل سیلاب، حفاظت آب و خ اک، تامین محصولات دارویی، صنعتی، تولید چوب و در نهایت تولید علوفه در نظرداشته باشد . با توجه به اینکه استانداردهای موجود برای طرحهای بیولوژیک و بیومیکانیکی اغلب الگو برداری از کشورهای خارجی بوده و در بیشتر مواقع با شرایط اقلیمی کشور سازگاری نداشته و یا اینک ه کاربردکمی دارند . لذا در مطالعه حاضر با استفاده از اطلاعات و داده های مربوط به مطالعات تفصیلی و اجرایی حوضه های چنارو و سوزو از شهرستان نیریز، تنگ بستانک از توابع شهرستان مرودشت، پارسل A7 از نورآباد ممسنی، شیب جدول از شهرستان شیراز و طرح های موردی دیگر در استان فارس ، سعی بر کالیبره نمودن استانداردهای برخی از طرحهای بیولوژیک و بیومیکانیک شده که با شرایط استان فارس تطابق لازم را داشته باشد . در این راستا با استفاده از نقشه های توپوگرافی، شیب، جهت،کاربری اراضی، زمین شناسی، خاکشناسی، پوشش گیاهی در محیط نرم افزارهای GIS و اطلاعات اولیه عکسهای هوایی، ماهواره ای و اطلاعات میدانی هر یک از حوضه های فوق و مقایسه آن بااستانداردهای موجود، نتایجی در جهت کالیبره نمودن استانداردهای طرح هلالیهای آبگیر بدست آمد که می توان آنها را برای حوضه های مشابه در کشور به کار برد .