سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهران حسین زاده – کارشناس اداره کل صنایع استان خراسان

چکیده:

نمودارهای پوربه کهاطلاعات ترمودیامیکی زیادی را به صورت فشرده و مصور در اختیار می گذارد، به عنوان یک ابزار قدرتمند در مطالعات خوردگی و دیگر مطالعاتی که به نحوی به الکتروشیمی و یا ترمودینامیک محلولها مرتبط هستند، مطرح است . اطلس این نمودارها علی رغم فواید بسیار، دارای محدودیتهای عمده ای است. ازجمله سوپرایمپوز کردن نمودارهای آن فقط از طریق ترانس پرنسی و یا روشهای مشکل تر مقدور است. توانایی در انجام این عمل موجب می شود که در تهیه آلیاژهای مقاوم در مقابل خوردگی و یا انتخاب ممانعت کننده ها اطلاعات بسیاری کسب نمود. برای نشان دادن نقش غلظت هر کدا از یونها به رسم خطوط متعدد در یک نمودار نیاز است که موجب پیچیده شدن آن می شود. از آنجا که نحوه نوشتن واکنش های مربوط به این نمودارها از قواعد خاص و ساده از پیروی می کند، به راحتی می توان برنامه ای نوشت که با دادن داده های ترمودینامیکی برای کلیه عناصر و ترکیبات مورد نظر، معادلات مورد نیاز را موازنه و محاسبات مربوطه را انجام دهد. با ترسیم کامپیوتری این نمودارها علاوه بر انکه اطلاعات موجود در اطلس در یک دیسکت قرار می گیرد، محدودیتهای مطرح شد در مورد اطلس نیز از بین می رود. در این تحقیق برنامه ای جهت رسم نمودارهای پوربه برای اکثر عناصر یا مواد موجود در اطلس تهیه شده که از توانایی هایی از قبیل سوپرایمپوز کردن هر تعداد از نمودارها برخوردار است . با این حال برای حذف قسمتهای اضافی خطوط تعادلی به دخالتهایی از طرف نویسندگان و یا کاربران نیاز می باشد، که با بررس های انجام شده و نتایجی که به دست آمده این امر هم به زودی به صورت خودکار انجام می شود.