سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا ادگی – کارشناس مهندسی مکانیک ودانشجوی ارشد MIT ، نماینده مدیریت ومدیر تضمین ک

چکیده:

در این مقاله ابتدا به تعاریف علمی وبرداشتهای عملی وکاربردی از ناب،تفکر ناب ، تولید ناب در سازمان ناب ودر مسیر ناب شدن می پردازیم واز آنجا که در مسیر ناب شدن اولویت وتاکید به شناسایی وحذف ضایعات در تمامی سطوح واشکال است ابتدا به تعریف ضایعات واشکال هشتگانه آن خواهیم داد. سپس به تجربیات این شرکت در استقرار تولید ناب و اجرای پروژه کانبان داخلی خط تولید و بکار گیری سیستم برای کانبان پیمانکاران اشاره خواهیم کرد که بعنوان ابزاری کارآمدمنجر به حذف توقفات تولید،وجلوگیری از حرکات اضافی وکاهش ضایعات در تولید گردیده است که با
توجه به در نظر گرفتن مباحث ارگونومی وکارسنجی واجرای کانبان داخلی بصورت پالتی وکارتی در خط تولید در این شرکت وتوسعه این سیستم برای پیمانکاران وتامین کنندگان شرکت، اثربخشی ورضایت کلی ذینفعان ازجمله کارکنان ،پیمانکاران را بهمراه داشته است.