سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سروش مدبری – دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
ابراهیم راستاد – استاد بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کانسار سرب – نقره (باریم – مس ) راونج دلیجان در رسوبات توالی پیشرونده کرتاسه زیرین ایران مرکزی قرار دارد و از نظر خاستگاه زمین شناسی شباهت زیادی با کانسارهای چینه کران با میزان کربناتی در ایالت ملایر – شهرضا نشان می دهد.
واحدهای سنگ چینه ای رخنمون شده در منطقه، گستره ای از شیلها و ماسه سنگهای ژوراسیک تا عصر حاضر را می پوشاند. بخش عمده این توالی را واحدهای کربناتی – شیلی کرتاسه تشکیل میدهد که افقهای خاص آن میزبان ماده معدنی درکانسار راونجاست.
شواهد صحرایی پراکندگی ماده معدنی، ستونهای لیتوژئوشیمیای، تحلیل رخساره ای افقهای کانسنگ دار، توالی پاراژنزی تبلور کانی ها، ساخت و بافتهای رسوبی و دیاژنتیکی و … نشانگر رابطه ای ژنتیکی بینکانسنگ و سنگهای آهکی است و در واقع نشان می دهد که محیط رسوبی در پهنه های کشندی و پس از آن فرایندهای رسوبی – دیاژنتیکی، عوامل اصلی کنترل کننده تشکیل کانسنگ بوده است.