سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طوبی جعفری – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
مجید قادری – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
نعمت اله رشید نزاد عمران – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
ابراهیم راستاد – بخش زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

محدوده معدنی باریت ( سرب) امیرنان در ۳۰ کیلومتری غرب طالقان، در زون البرز مرکزی قرار دارد. قدیمیترین رخنمونهای سنگی، واحدهای کربناته- آذرآواری کرتاسه زیرین میباشند که روی آن را به صورت دگرشیب، واحدهای رسوبی سازند زیارت به سن ائوسن زیرین- میانی و پس از آن واحدهای آتشفشانی- آذرآواری- رسوبی سازند کرج به سن ائوسن میانی میپوشاند. در منطقه مورد مطالعه، واحدهای کربناته- توفی کرتاسه زیرین، دربرگیرنده عدسیها و تجمعات باریت و گالن بوده که با داشتن ۲۰۰ متر رخنمون، شامل واحدهای سنگی آهک، توفیت کربناته و عدسیهایی از توف کوارتز تراکیت- تراکیت میباشد. کانهزایی باریت را بر حسب نوع سنگ درونگیر و موقعیت آن در ستون چینهای و ساخت و بافت میتوان به دو گروه دستهبندی کرد: الف- باریت با بافت دانهپراکنده، جانشینی، عدسیشکل و رگه- رگچه با سنگ درونگیر کربناته. ب- باریت با بافت لامینه، دانهپراکنده، جانشینی، پرکننده فضای خالی، رگچه دیاژنتیکی با سنگ درونگیر توفیت کربناته و توف تراکیتی. بافتهای لامینه، جانشینی، و رگهای، بافتهای اصلی کانهزایی بوده و کانههای همراه آن، باریت، گالن، کالکوزیت، کالکوپیریت و اسفالریت میباشد. بر اساس شواهد ساخت و بافت، ژئومتری، سنگ درونگیر و محیط تشکیل کانسار، به نظر میرسد کانهزایی باریت در واحدهای آتشفشانی-رسوبی کرتاسه زیرین در اثر فعالیتهای بروندمی تشکیل شده است.