مقاله کانون هاي فرهنگي ـ هنري و توسعه سرمايه اجتماعي بررسي ميزان و اشکال سرمايه اجتماعي کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي كاربردي (مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان) از صفحه ۱۴۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: کانون هاي فرهنگي ـ هنري و توسعه سرمايه اجتماعي بررسي ميزان و اشکال سرمايه اجتماعي کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي تهران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمايه اجتماعي
مقاله کانون هاي فرهنگي و هنري
مقاله سرمايه اجتماعي درون کانوني
مقاله بين کانوني و نهادي
مقاله شبکه روابط
مقاله اعتماد اجتماعي
مقاله همياري اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مرشدي ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر قابليت کانون هاي فرهنگي و هنري را به مثابه تشکل هاي مدني دانشگاهي در توسعه سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار مي دهد. با استناد به رويکرد نظري پاتنام و متناسب با موضوع تحقيق اشکال سه گانه «سرمايه اجتماعي درون کانوني»، «سرمايه اجتماعي بين کانوني» و «سرمايه اجتماعي نهادي با توجه به مولفه هاي سه گانه سرمايه اجتماعي يعني «شبکه روابط»، «همياري» و «اعتماد» در بين اين کانونها مورد بررسي قرار گرفته است. ترکيبي از روش هاي کمي (پيمايش) و کيفي (مصاحبه عميق) به منظور گردآوري داده ها استفاده شده است. اعضاي کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاه هاي دولتي شهر تهران جامعه آماري تحقيق هستند. حجم نمونه در بخش کمي ۲۰۰ نفر و در بخش کيفي ۲۵ نفر است. نتايج بيانگر اين است که اشکال درون گروهي سرمايه اجتماعي (درون کانوني) بر اشکال برون گروهي و تعميم يافته (بين کانوني و نهادي) در کانون ها غلبه دارد. اگرچه تمايل در بين کانو ن ها در جهت گسترش اشکال برون گروهي سرمايه اجتماعي وجود دارد اما فضاي ايجاد شده توسط مديريت دانشگاه ها و اعمال محدوديت هاي گسترده امکان توسعه سرمايه اجتماعي تعميم يافته را از کانون ها سلب کرده است.