مقاله کاني شناسي، دما – فشارسنجي و تعيين سري ماگمايي مجموعه آذرين نفوذي نطنز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳۲۵ تا ۳۴۲ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي، دما – فشارسنجي و تعيين سري ماگمايي مجموعه آذرين نفوذي نطنز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيمي کاني
مقاله زمين دما سنجي
مقاله زمين فشارسنجي
مقاله آهکي قليايي
مقاله اروميه دختر
مقاله نطنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مويد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمديان جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توده هاي آذرين نفوذي نطنز در شمال اصفهان و در امتداد کمربند ماگمايي اروميه – دختر رخنمون يافته اند. بر اساس بررسي هاي سنگ شناختي اين توده ها از گابرو، ديوريت، كوارتزديوريت، گرانوديوريت، کوارتز مونزونيت و مونزوگرانيت تشکيل يافته اند، و از نظر سري ماگمايي آهکي – قليايي و از گرانيتوئيدهاي نوع I هستند. داده هاي حاصل از آناليز ريزپردازشي حاکي از آن است که ترکيب اليوين موجود در گابروها در حد Fo67-71 است و پيروکسن هاي منطقه از نوع آهن، منيزيم و کلسيم دار (فقير از Na) هستند. آمفيبول ها نيز از نوع کلسيک و بيشتر در رده مگنزيوهورنبلند قرار مي گيرند. پلاژيوکلازهاي منطقه در گستره اي از ترکيب An11.43 تا An92.37 قرار دارند. بيوتيت هاي تجزيه شده بيشتر در گستره بيوتيت هاي غني از منيزيم قرار مي گيرند. با استفاده از روش فشار سنجي Al در هورنبلند، فشاري که براي تشکيل توده هاي آذرين نفوذي منطقه برآورد مي شود در حدود ۲ کيلوبار است. همچنين دماي بدست آمده براي تشکيل کاني هاي آمفيبول و پيروکسن، با استفاده از روش هاي مختلف، نسبتا پايين (در حدود ۸۰۰°C، در ديوريت) است که احتمالا دماي مربوط به برقراري دوباره تعادل بين کاني ها در مراحل آخر ماگمايي و يا پس از ماگمايي است.