مقاله کاني شناسي رس؛ شاهدي براي تخريب اراضي شيب دار لسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کاني شناسي رس؛ شاهدي براي تخريب اراضي شيب دار لسي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناسي رس
مقاله تخريب اراضي
مقاله لس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه رفتار کاني هاي رسي خاک در ارتباط با تغيير کاربري و تخريب اراضي، زمين هاي شيب دار حوزه آبخيز آق سو در شرق استان گلستان انتخاب گرديد. کاني هاي غالب مواد مادري لسي را ايليت و کلريت تشکيل مي دهند. فراواني کاني هاي رسي اصلي در خاک جنگلي و ناحيه جنگل تراشي شده زراعي مجاور آن به ترتيب به اين  صورت مي باشد: ايليت > اسمکتيت > کائولينيت > کلريت > ورمي کوليت و ايليت > کلريت > کائولينيت > اسمکتيت. منشا ايليت، کلريت و کائولينيت خاک ها اغلب مادري است. جنگل تراشي و فرسايش خاک موجب شده تا به دليل رخنمون شدن مواد مادري مقدار کاني هاي ياد شده در کاربري زراعي افزايش يابد. منشاء اسمکتيت در خاک هاي منطقه ارثي و نيز تبديلي است. در نواحي با رطوبت قابل استفاده بيشتر که شرايط آبشويي جهت آزاد شدن K+ از ساختار ايليت و کلريت مهياست، اين کاني ها مي توانند به اسمکتيت تغيير يابند. پوشش طبيعي جنگل با فراهم آوردن رطوبت بيشتر موجب شده درصد اسمکتيت در کاربري جنگل به طور نسبي بيشتر از خاک زير کشت مجاورش باشد. هدر رفت خاک، عدم استقرار پوشش گياهي دائمي، آبشويي ضعيف تر و رطوبت کمتر خاک از دلايل عمده ناچيز بودن مقدار اسمکتيت در خاک هاي ناحيه جنگل تراشي شده به حساب مي آيد. ورمي کوليت در خاک هاي اسيدي ضعيف که شاخص اگروکليماتولوژي، P/ET، (نسبت بارندگي متوسط ساليانه به تبخير و تعرق متوسط ساليانه گياه مرجع) منطقه از ۴/۰ بزرگ تر باشد، شکل گرفته و پايدار مي ماند. اجراي طولاني مدت کشت و کار در ناحيه جنگل تراشي شده و فرسايش شديد خاک سطحي موجب شده تا مواد آهکي زيرين در سرتاسر نيم رخ خاک توزيع شده و به دليل pH بالاي خاک ورمي کوليت ناپايدار شود. افزايش ميزان کاني هايي نظير ايليت، کلريت و کائولينيت، کاهش مقدار اسمکتيت و همچنين حضور نداشتن ورمي کوليت در اراضي تخريب شده منطقه که زماني تحت شرايط اکوسيستم جنگلي بوده و داراي کاني شناسي مشابهي با خاک جنگل بوده است نشان مي دهد که خاک سطحي به دنبال جنگل تراشي دچار تلفات شده و لند اسکيپ ناپايدار گرديده است. به طورکلي کاني هاي رسي و تحول آنها در کنار پارامترهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي مي تواند شاهد مناسبي براي تخريب اراضي به حساب آيد.