سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محراب مرادی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن کریم پور – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان سلاطی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

سنگهای دگرگونی درجه ضعیف و متوسط شامل اسلیت، فیلیت و بعضا شیستها قسمت اعظم رخنمونهای سنگی منطقه بزوشک را تشکیل میدهند. در قسمتهایی از رخنمونهای سنگی اکسیدهای آهن که بیشتر شامل هماتیت و لیمونیت میشود نمایان است که نمونهبرداری از آنها صورت گرفته است. اساس این مطالعه بر پایه اکتشافات ژئوشیمیایی در محیط سنگی و رسوبات رودخانهای استوار میباشد. در مجموع تعداد ۸۷ نمونه از رسوبات رودخانهای و ۷۳ نمونه سنگی برداشت شد. از میان این نمونهها حداکثر آنومالی عنصر طلا، نقره و مس در سوبات رودخانهای، مربوط به نقطه ۴۴/۱ در محدوده بازه معدن در جنوب غرب روستای بزوشک میباشد. مقادیر طلا، نقره و مس در نمونه به ترتیب برابر با ppb218 ، ppb96 ، و ppm452 میباشد. اما در نمونههای سنگی مقدار چهار عنصر با ارزش طلا، نقره، مس آهن بالا میباشد نمونه های MI-BZ- 2,4,10,12,16,18,20 دارای آنومالی طلا و نقره، نمونه های ۳,۴,۱۱,۱۲,۱۳,۱۸,۳۱,۳۲,۳۶ – MI-BZ همگی دارای از یک درصد مس هستند. در مورد این نمونهها، حداکثر مقدار طلا مربوط به نمونه شماره ۱۰ – MI-BZ برابر با ppb 1167 است. حداکثر مقدار نقره مربوط به نمونه شماره ۱۰ – MI-BZ و ۳۶ – MI-BZ به ترتیب برابر با ppb5454 و ppb 4279 میباشد. در سه نمونه محدوده بزوشک در نمونههای مینرالیزه، میزان آهن بالای ۳۰ درصد مشاهده شده است. با توجه به مطالعات XRD آهن در این محدوده از نوع هماتیت و مگنتیت است .