سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رازی اربابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
بیژن اعتمادی – دانشیار بخش علوم زمین دانشگاه شیراز

چکیده:

کانسار رسی رود گز از لحاظ ترکیب شیمیایی و کانی‌شناسی و نیز عناصر نادر خاکی REE مورد بررسی قرار گرفت. کوارتز ، ایلیت / مسکوویت و پیروفیلیت فازهای اصلی و ژاروسیت ، ناتروژاروسیت ، ناتروآلونیت ، هماتیت و ژیپس فازهای فرعی این کانسار هستند. اکسیدهای اصلی شامل sio2 ، k2o ،fe2o3 ، al2o3 حسن. مقادیر شاخص شیمیایی دگرسانی cia بالا (۷۵ تا ۸۱) و مقادیر شاخص هوازدگی این ciw (90 تا ۹۷) و میزان اندک عناصر قلیایی و قلیایی خاکی کانسار رود گز موید هوازدگی نسبتاً شدید سنگ منشأ می‌باشد. الگوی عناصر نادر خاکی به هنجار شده با کندیت کانسار نشاندهنده غنی‌شدگی عناصر نادر خاکی سبک و آنومالی منفی Eu و آنومالی اندکی +۳۰ Ce است. قسمت‌های بالا la/yb و نسبت gd/yb کمتر از ۵/۲ بهنجار شده با کندریت نیز بیانگر غنی‌شدگی در عناصر نادر خاکی سبک LREE هستند. ترکیب کانی‌شناسی نسبت‌های عنصری و میزان عناصر نادر خاکی REE نمایانگر یک سنگ منشأ فلسیکی در محدوده گرانیت تا گرانودیوریت است.