سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا مصلحی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین مهدیزاده شهری – دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
موسی نقره ئیان – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان
محمدعلی مکی زاده – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، دانشجوی دکترا دانشگاه

چکیده:

در طی رودنژیتیزاسیون دینامیکی دایکههای بازیک در افیولیت سبزوار کانیهای پکتولیت، زنوتلیت و پرهنیتغالبا در رگچه ها تشکیل شده اند. کانی زنوتلیت با فرمول Ca4Si6O17 (OH)2 بصورت کانی نادر در محیط های آبدار هیپر آلکالن تشکیل می شود. این کانی معمولا در جاییکه سیالات هیدروترمال با سنگهای آذرین بازیک واکنش می دهند تشکیل می شود. پکتولیت Ca2NaH (SiO3) منحصرا بصورت رگچه ای و در آخرین مرحله رودنژیتی شدن شکل گرفته است. پیدایش پکتولیت در آخرین مرحله ناشی از تاثیر سیستم گرمابی تاخیری است . کاتیونهای Na و Si سازنده های بارزی هستند که در شتکیل کانی پکتولیت نقش مهمی ایفا می کنند.