سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه شبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد حسن کریم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
سید احمد مظاهری – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
خسرو ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

معدن کائولن همدی، در ۳۰ کیلومتری جنوبغرب سبزوار واقع گردیده است. مشاهدات صحرائی و مطالعات کانیشناسی نشان می دهند که واحدهای سابولکانیک( به سن میوسن) به همراه سنگهای ولکانیکی ( به سن ائوسن) در این منطقه توسط محلولهای گرمابی شدیداً دگرسان شده و مدل آلتراسیونی مشابه با کانیسازی مس پورفیری ایجاد نموده است. بررسی دگرسانی منطقه، زونهای آلتراسیون پروپیلیتیک، پروپیلیتیک-آرژیلیک، آرژیلیک-سیلیسی، سیلیسی- کربناته و ترکیبی از این موارد را نشان میدهد، که در برخی از این زونهای آلتراسیون، خصوصا آرژیلیک و پروپیلیتیک کانیسازی مس، به صورت کالکوپیریت، پیریت، مالاکیت و آزوریت مشهود است. در نتایج آنالیز ژئوشیمی به روش جذب اتمی برای عناصر Pb ،Zn ،Cu و Sb دو عنصر Cu و Zn آنومالی نشان میدهند. بیشترین میزان آنومالی این دو عنصر مربوط به زون آلتراسیون پروپیلیتیک-آرژیلیک میباشد