سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر سهرابی – استادیار دانشکده کشاورزی لرستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه شامل اراضی دانشکده کشاورزی است که در جنوب غربی شهرستان خرم آباد واقع شده است میانگین بارندگی سالیانه ۵۱۹ میلیمتر و متوسط درجه حرارت سالیانه ۱۷/۹ درجه سانتیگراد است . رژیم رطوبتی خاک زریک و رژیم حرارتی آن ترمیک می باشد تعداد ۳۰ نیمرخ خاک در واحدهای فیزیوگرافی فلات و دشت دامنه ای و آبرفتهای باد بزنی شکل سنگریزه دار حفر و مورد مطا لعه دقیق قرار گرفتند که از این تعداد ۴ نیمرخ به شماره های ۳۰ ، ۱۲ ، ۹ و ۴ بعنوان شاهد انتخاب و از افقهای مختلف آنها نمونه برداری و تجزیه های شیمیایی ، فیزیکی و مطالعات
مینرالوزیکی بر روی آنها انجام گرفت . هدف از این مطالعه تعیین و تشخیص کانی های رس به روش x – Ray بود که ۴ نمونه خاک از افقهای B21 در عمق ۴۵ – ۷۰ سانتیمتری پدون شماره ۳۰ ، B21k در عمق ۳۰ -۷۰ سانتیمتری پرون شماره ۴ ، B1 در عمق ۲۰ – ۴۵ سانتیمتری پدون شماره ۱۲ و B2 در عمق ۲۰ – ۵۵ سانتیمتری پدون شماره ۹ انتخاب و مطالعات اشعه ایکس ) ) X – Ray بر روی آنها انجام گرفت . نتایج نشان داد ترکیب کانی های کلیه خاکهای مورد مطالعه در منطقه Mixed بود .