سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان شیعیان – عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس (سخنران)

چکیده:

روانه های خروجی که در منطقه مورد مطالعه مشاهده می شود خروجی های اسیلیتی، کراتوفیری و داسیتی می باشد. روانه های اسپلیتی دارای عمدتاً کا نیهای البیت، اوژیت، اپیدوت، ه ورنبلند و بافتهای پروفیری، افریک، اینترسرتال و سریت می باشند و کراتوفیرها عمدتاً از کانیهای آلبیت، کوارتز، اپیدوت، اوژیت، هورنبلند و بافتهای گلومر و پروفیریتیک، افریک و تراکیتی تشکیل شده اند و روانه های داسیتی شامل فنوکریستالهای پلاژیوکلاز، کوارتز و گاهی اوژیت در یک زمینه عمدتاً شیشه ای است. بررسی های انجام شده برای نمونه، روی چهار روانه گدازه ای و تعیین کانی های نورم و بعضی از ضرایب شیمیایی و نیز تعیین سری های ماگمایی بر اساس پارامترهای نیگلی و بوری نشان دهنده فرآیند تفریق و دگرگونی کف اقیانوسی در روانه های خروجی روانه داسیتی (ایگنیمبریت) نشان از خروج گدازه در محیط بدون آب و احتمالاً از یک قوس باشد.