سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی
رضا یونسی – دکتری ژئوشیمی و پترولوژی
فرهاد الیانی – دکتری ژئوشیمی و کانی شناسی

چکیده:

با توجه به آنالیز شیمیایی مایکروپروب افقهای مختلف مگنتیت و مقایسه کانی های همزاد در کل نهشته گلالی گونه های متفاوتی از مگنتیت قابل تشخیص است. مگنتیت های فقیر از AL,Mgهمراه با فلوگوپیت و کلسیت ظاهر می شود مگنتیت های بدون AL ولی تا ۲/۶۸%Mg دارد و همراه با کلریت ظاهر می شود علاوه بر این در نهشته های گلالی مگنتیت بدون AL , Mg همراه با هورنبلند ظاهر می شود همچنین مگنتیت های باباعلی همراه به هورنبلند و بیوتیت ظاهر می شود.