سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جبار صیدی – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)
منصور عسکری – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)
جواد خلیل زاده – مرکز تحقیقات فیزیک دانشگاه امام حسین(ع
سعید صالحی – دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

چکیده:

با توجه به اینکه مهمترین جزء لیزرهای ید-اکسیژن، محفظه تولید مولکول اکسیژن یکتا می باشد، هرچه بهره مولکول اکسیژن یکتا بیشتر باشد منجر به افزایشبازده لیزر خواهد شد.از سوی دیگر اکسیژن اتمی از گونه های حاصل از ناحیه تخلیه است و عامل حذف کننده مولکول اکسیژن یکتا می باشد. بنابراین لازم است برای حذف اکسیژن اتمی فکری شود. در این تحقیق با استفاده از محاسبات دینامیکسیالات، عملکرد ترکیبی از گونه های ایجاد شده در ناحیه تخلیه الکتریکی یکلیزر ید-اکسیژن الکتریکی با افزودنHe/NO2 به صورت سه بعدی شبیه سازی شده است. واکنشهای ممکن در ناحیه پساز تخلیه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر ترکیبHe/NO2 بر حفظ ملکول اکسیژن یکتایO2(1Δ حاصل از تخلیه، از طریق حذف اکسیژن اتمی تا رسیدن به ناحیه محیط فعال لیزر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در حالت بهینه، با تزریق He/NO2 میتوان تا ۴۰ درصد، میزان اکسیژن اتمی را در مقایسه با حالت عدم استفاده از He/NO2 کاهشداد