سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر عباس حامد منفرد – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
عباسعلی خدادادی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
یدالله مرتضوی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و
فاطمه طوسی – دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه کاتالیست و

چکیده:

دراین بررسی پروسکایت های LaNiO3 با استفاده از ماده پیشگام رانی نیکل و نیترات نیکل در حضور اسید سیتریک و عدم حضور آن تهیه شدند . عملکرد این کاتالیست ها در محدوده دمایی ۱۰۰-۶۵۰ºC و در حضور گازی شبیه گاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی بررسی شد . کاتالیست LaNiO3 تهیه شده در حضور اسید سیتریک ، CO را در دماهای کمتر از ۲۵۰ºC تبدیل می کند، در حالی که بنزین در دمای کمتر از ۴۵۰ºC تبدیل می شود. همچنین بر روی این کاتالیست NO در دمای ۴۰۰ºC به طور کامل تبدیل به اکسیژن و نیتروژن می گردد. طیف های XRD کاتالیست ها نشان می دهد فاز پروسکایت کاملاً تشکیل شده است . همچنین با استفاده از این روش تهبه پروسکایتبا ماده پیشگام رانی نیکل سطح کاتالیست افزایش می یابد . سطح LaNiO3 تهیه پروسکایتبا ماده پیشگام رانی نیکل سطح کاتالیست افزایش می یابد. سطح LaNiO3 تهیه شده در حضور اسید سیتریک برابر ۱۰/۳M²/g می باشد .