سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه میردامادیها –
احمد شاکراردکانی – کارشناس و عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

به منظور تع یین مقدار تا ثیر جداسازی چشمی در میزان آفلاتوکسین نهایی در ارقام مختلف پسته ، نمونه ها یی از پسته ها ی محموله ها ی صادراتی از ارقام فند قی، احمد آقا یی و کله قوچ ی ته یه گرد ید. ابتدا کل یه پسته ها ی لک ه دار جدا شده و بر حسب رنگ لکه به دو دسته با لک ه ها ی زردو قهوه ای و با لک ه های خاکستری وسیاه تقسیم شدند. بقیه پسته ها که بدون لکه بودند پسته های آسیب دیده و دهن بسته جدا ساز ی و باقیمانده ازنظر وزن و اندازه در دسته های درشت، متوسط و ریز قرار داده شدند. مقدار آفلاتوکسین نمونه ها به روش TLC-Scanner اندازه گیری شد . نتا یج به دست آمده نشان م ی دهد که میانگین آفلاتوکس ین اندازه گ یری شده در پسته ها ی لک ه دار زرد و قهوه ای در سه رقم فوق به تر تی ب ۲۵ / ۱۳۶ ،۳۸ / ۶۳۲ و ۳۵ / ۱۲۰ پی پی بی و در پسته ها ی لک ه دار خاکستر ی و سیاه به تر تیب ۶۸ / ۸،۲۸ / ۲۹۲ و ۲۸ / ۷پی پی بی بود. با جداساز ی کامل پسته ها یلکه دار ، به ترتیب مقدار ۵۲ / ۸۹ ، ۴۳ / ۹۶ و ۱۰ / ۹۵ درصد از آلودگی به آفلاتوکسین در ارقام فندقی، احمد آقایی و کله قوچی کاسته شد