سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر نورجو – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
مهران دوستی رضایی – عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب
رضایی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کم آبیاری بر عملکرد و بهینه سازی راندمان مصرف آب در زراعت آفتابگردان، آزمایشی برپایه طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی و بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خوی به اجراء درآمد . آبیاری به عنوان کرت اصلی ( در شش سطح ) شامل :
A1- آبیاری ۱۰۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد
A2 – آبیاری ۸۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد
A3- آبیاری ۶۰ درصد نیاز آبی کامل گیاه در تمام مراحل رشد
A4 – آبیاری کامل سه مرحله رشد و آبیاری ۸۰ درصد نیاز آبی گیاه در مرحله گلدهی
A5 – آبیاری کامل گیاه درمرحله گلدهی و آبیاری ۶۰ درصد نیاز آبی گیاه در سایر مراحل رشد
A6 – آبیاری کامل گیاه در مرحله گلدهی و آبیاری ۸۰ درصد آبی گیاه در سایر مراحل رشد
و رقم به عنوان فاکتور فرعی ( دردوسطح ) شامل : آذرگل و آرماویرسکی منظور گردیدند . براساس نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها مشاهده گردید که فاکتور اصلی آزمایش ( سطوح مختلف آبیاری ) در سطح احتمال %۱ کاملاً معنی دار بوده و مرحله گلدهی یکی از حساس ترین مراحل رشد گیاه آفتابگردان می باشد و در این مرحله گیاه نباید در تنش آبی قرار گیرد و همچنین جهت صرفه جویی در مصرف آب می توان بجز مرحله حساس گلدهی در بقیه مراحل رشدی گیاه حدود %۲۰ از میزان نیاز آبی گیاه در هر مرحله صرفه جویی نمود و در مواقع کمبود شدیدتر آب رعایت حداکثر %۲۰ صرفه جویی از میزان آب مورد نیاز، در کلیه مراحل رشدی گیاه مقرون به صرفه خواهد بود .