سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امید گویلی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی (زراعت)، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
اسعد رخزرادی – استادیار، دکترای تخصصی زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی کاهش اثرات زیان بار تنش محیطی کمبود آب از طریق پیش تیمار بذر با اسید آسکوربیک بر اجزای عملکرد دو رقم سویا، انجام شد. ازمایش به صورت سه فاکتوره در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اجرا گردید. عامل اول ابیاری در دو سطح (آبیاری نرمال و تنش قطع آب در دوره گلدهی)، عامل دوم رقم (هابیت و (L(17) و عامل سوم پیش تیمار با اسید آسکوربیک (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر) بود. میانگین های اثرات متقابل سه فاکتور نشان داد که واکنش دو رقم سویای مورد ازمایش به کاربرد پرایمینگ با اسید اسکوربیک در شرایط آبیاری کامل و تنش قطع ابیاری متفاوت بود.در شرایط تنش، رقم هابیت پاسخ مناسبی به پرایمینگ با اسید اسکوربیک نشان داد و پرایمینگ موجب افزایش تعداد غلاف در بوته نسبت به تیمار شاهد شد. در حالی که رقم (L(17 در شرایط تنش قطع اب، پاسخی به تیمارهای پرایمینگ نشان نداد. در شرایط ابیاری کامل، واکنش دو رقم به انجام پرایمینگ نسبت به شرایط تنش معکوس بود به نحوی که رقم (L(17 در این شرایط به خوبی به پرایمینگ پاسخ داد به ویژه تیمار ۱۵۰ میلی گرم در لیتر اسید اسکوربیک موجب بهبود قابل توجه اجزای عملکرد آن گردید.