سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین حسین یزدآور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی میرسلیم – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اعوجاج در گشـتاور خروجـی موتـور رلوکتانسـی سـوییچ شونده در مقایسه با دیگر موتورها بیشتر می باشد. ایـن عیـب کاربرد این موتور را در سرو سیستمها محدود نموده است. در این مقاله روشی برای کاهش اعوجاج در گشتاور ایـن موتـور مطرح میشود که از دو امتیاز مقادیر م ناسب برای نرخ تغییـر و حداکثر مقدار جریانها بهره می برد. برای شیبه سازی از مـدلی که اشباع در موتور را به خوبی لحاظ می نماید استفاده خواهد شد . در پایان، نتایج شبیه سـازی بـه همـراه تاکیـد بـر برخـی سیماهای ویژه پیاده سازی الگوریتم آورده شده است .