سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حیدری آذر، – دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر و پلاسما،اوین، تهران
سعیده ثقفی، – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مسعود حسینی – دانشگاه شهید بهشتی، گروه زیست شناسی، تهران ، انستیتو دامپزشکی پاستور

چکیده:

استفاده از هماهنگ چهارم لیزر Nd:YAG پالسی برای غیر فعال سازی باکتری اشرشیاکلی در آب روش جدیدی است که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. با تاباندن پرتو ،UV-Cبر آب ، یک سری واکنشهای فوتوشیمیایی در DNA انجام می شود که با تولید دیمر سیکلوبوتان پیریمیدین، توانایی تولید مثل میکروارگانیسم گرفته می شود. این بر همکنش را می توان به صورت تحلیلی با الگوی شیمی کوانتومی تحلیل نمود. محاسبات با برنامه گاوسین ۹۸ ، نشان می دهند که طول موج بهینه برای تشکیل دیمر تیمین nm 265/52 است. آزمایشات شامل پرتودهی غلظتهای مختلف سوسپانسیون باکتری اشرشیاکلی در محلول فسفات بافر سالین با دزهای متمایز انر ژی بود. در انرژی بهینه برای این منظور mJ/cm2 6 به دست آمد که موجب کاهش ۹۹/۶% باکتریها در غلظت ( /cm2 ) و ۱۰۲ شد