سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی بهاری نژاد – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حمزه علی فضلی – کارشناس ارشد دان ش کده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دستگاه تبرید هر ساختمان طوری انتخاب می شود تا بتواند حداکثر نیاز برودتی آن را تأمین نماید . این حداکثر نیاز ممکن است ف قط در چند ساعت در طول سال اتفاق افتد و در ساعات دیگر دستگاه تبرید در ظرفیت های پایین تر کار می کند . برای تأمین نیا ز بر ودتی ساختمان می توان دستگاه تبرید کوچکتری با امکان تولید و ذخیره سازی یخ انتخاب نمود .
با انتخاب یک ساختمان اداری سه طبقه با سطح زیر بنا ی کل ٩٠٠ متر مربع و تعیین انرژی مورد نیاز جهت سرمایش ساختمان در ساعا ت مختلف گرم ترین روز سال و تعیین ظرفیت واحد تب رید بدون ذخیره سازی سرما، طراحی و محاسبات سیستم ذخیره سازی سرما با تولید یخ روی کویل انجام و اقتصادی بودن این طرح مورد ارزیابی قرار گرفت . طراحی سیستم ذخیره سازی سرما شامل فر آیند انجماد و ذوب یخ دور کویل های مخز ن بود . در این مطالعه، همچنین بررسی تجربی تشکیل یخ دور لوله و ذخیر ه سازی آن انجام پذیرفت . بررسی های اقتصادی نشان م ی دهد که هزینه اولیه و جاری سیستم های تبرید با ذخیره سازی کمتر از سیستم تبرید متداول است .