مقاله کاهش بيان ژن PGase از خانواده آنزيم هاي پلي گالاکتورونازها در گياه آرابيدوپسيس و حساسيت به آلودگي با بيمارگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: کاهش بيان ژن PGase از خانواده آنزيم هاي پلي گالاکتورونازها در گياه آرابيدوپسيس و حساسيت به آلودگي با بيمارگر
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرابيدوپسيس
مقاله پلي گالاکتوروناز
مقاله حساسيت
مقاله ديواره سلولي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورايوبي رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش موتانتي از گياه که آرابيدوپسيس که داراي حساسيت شديدي به آلودگي با بيمارگر Hyaloperonospora arabidopsidis  بود و در طول فرآيند توليد گياهان تراريخته آرابيدوپسيس جهت مطالعه ژن هاي مقاومت ايجاد شده بود، تحت مطالعه و ارزيابي هاي مولکولي قرار گرفت. نتايج نشان داد که حساسيت اين موتانت به بيمارگر، به علت درج شدن يک DNA جابجا شونده از آگروباکتريوم در ژن رمزگردان به آنزيم پلي گالاکتوروناز، که از آنزيم هاي مهم ديواره ي سلولي گياهان که نقش کليدي را در پاسخ به تحريکات خارجي زنده و غير زنده بازي مي کنند، مي باشد. زيرا اولا، موتانت غير وابسته دوم براي همين ژن که داراي DNA جابجا شونده در مکان ديگر توالي اين ژن بود، فنوتيپ يکساني را نشان داد. ثانيا، با بيان بيشتر ژن مذکور Overexpression))، در موتانت هاي جهش يافته که ژن مذکور فاقد عملکرد بود و سطح بيان ژن فوق در آنها ۷۰ درصد کاهش يافته بود، حساسيت گياه نسبت به بيمارگر برطرف شد. نتايج به دست آمده دخالت ديواره هاي سلولي گياهان در پاسخ به بيمارگرها را تاييد نمودند.