سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید ریاحی – محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرما

چکیده:

امروزه آب یکی از عوامل موثر در تولید محسوب م یگردد بطوریکه بیش از ۹۵ درصد آب مصرفی در ارتباط به کشاورزی و تولید محصولات غذایی بشر بکار گرفته می شود. بهمین منظور شیو های مختلفی در زمینه استفاده صحیح از آب موجود ارائه گردیده است یکی از این راهکارها جلوگیری از تبخیر بمنظور حفظ رطوبت بمدت طولانی در خاک می باشد که در بعضی از نقاط بشر مبادرت به استفاده از مالچ بمنظور کاهش تبخیر از سطح خاک نموده است. در سال ۱۳۸۲ تحقیقی بر روی درختان پسته بارور درمنطقه سیرجان بمنظورارزیابی تاثیر مالچ و شخم زدن در حفظ رطوبت در قالب طرح آماری بلوکهای کاملاً تصادفی با پنچ تیمار، شخم زدن، پوشش پلاستیک، کاه کلش، شن و یک تیمار شاهد بدون پوشش در سه تکرار اجراء شد. آبیاری با درنظر گرفتن حق آ به کشاورز همینطور در کلیه تیمارها یکسان انجام و رطوبت حجمی خاک در فواصل ۱۵ روزه در مدت زمان دو آبیاری انداز هگیری گردید که نتایج اولیه حاکی از افزایش ذخیره رطوبتی در تمیارهای مالچ نسبت به تیمار شاهد است و در پوشش پلاستیک این ذخیره رطوبتی بمدت طولانی تری در خاک حفظ می گردد، لیکن پلاستیک بعد از گذشت یک مدت زمان محدود در اثر باد و باران و آفتاب تر کدار شده و از بین می رود.که از عوامل محدود کننده این شیوه محسوب می گردد. مناسبترین روش استفاده ازشخم بعداز آبیاری ویا پوشش شن بعنوان مالچ می باشد