سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید هاشم الحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکدة معدن – اصفهان
مزدک شایان فرد – دانشجوی کارشناشی ارشد ژئوتکنیک – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکدة عم
محمدعلی روشن ضمیر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکدة عمران – اصفهان
محمود قضاوی – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – دانشکدة عمران – تهران

چکیده:

در این مقاله با تسلیح خاک تاج تونل به کمک ژئوتکستایل با استفاده ازشبیه سازی عددی به روش تفاضل محدود و استفاده از نرم افزار FLAC4.0 به بررسی یک طرح جدید جهت کاهش مقادیرنشست سطح زمین و تغییر شکل تاج دهانة تونل پرداخته شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که تسلیح خاک تاج تونل به کمک ژئوتکستایل می تواند نشست سطحی بیشینه را نزدیک به ۶۰% و تغییر مکان تاج دهانة تونل را حدود ۵۰% نسبت به حالت بدون تسلیح کاهش دهد که این مقادیر ، قابل توجه می باشند . با مطالعة اثر عرض ژئوتکستایل و عمق قرارگیری ژئوتکستایل این نتیجه حاصل شده است که افزایش هر یک ازاین عوامل موجب کاهش نشست سطـحی بیـشینه و تـغییر مـکان تـاج دهـانة تونل میگردد