سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

پریسا موسوی اهرنجانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
الهام یدالهی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

امروزه بهرهوری در مصرف حاملهای انرژی یکی از موضوعات مهمی است که در عرصه اقتصادی به آن پرداخته میشود. بخش صنعت نیز به عنوان یکی از بخشهای عمده مصرفکننده انرژی از این قاعده مستثنی نیست. در این مقاله برای سنجش میزان بهرهوری صنایع در مصرف برق از شاخصی به نام شدت انرژی برق استفاده شده است. با مقایسه شدت برق صنایع ایران و شدت
برق استاندارد معلوم گردید که بسیاری از صنایع فاقد بهره وری لازم در مصرف برق هستند که میتواند در نتیجه تعرفه بسیار پایین برق صنایع باشد. بنابراین سیستم تعرفهگذاری جدیدی بر اساس میزان بهرهوری صنایع پیشنهاد شده است که در آن هر چه بهره وری صنایع کمتر باشد تعرفه برق آنها بیشتر خواهد بود. از تکنیک سیستم داینامیک برای مقایسه نتایج و عملکرد این سیستم پیشنهادی و سیستم فعلی تعرفه برق استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که سیستم پیشنهادی منجر به کاهش مصرف برق صنایع میشود.