سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلام احمدی – گروه برق , دانشکده فنی , دانشگاه تبریز
سیدحسین حسینی – گروه برق , دانشکده فنی , دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله یک روش کلید زنی ولتاژ صفر ) ) ZVS برای مبدل باک ارائه شده است که تنها تفاوت این مبدل با مبدلهای گذر از ول تاژ صفر , یک القا گر اضافی است که در خروجی قرار دارد و برای کموتاسیون بکار می رود . جریان القاگرخروجی پیو سته و دارای ری پل کمی میباشد . شرایط کلید زنی در ولتاژ صفر ) ) ZVS در محدوده وسیعی از بار ایجاد می شود . همچنین فرکانس کلید زنی در این مبدل با تغییر بار ثابت می ماند . از آنجا که در این مبدل کلید زنی نرم داریم , فرکانس کلید زنی می تواند بالا برده شود بدون آنکه کارایی مدار تغییر کند . در این مقاله از شبکه های عصبی برای تنظیم ولتاژ خروجی و کنترل فرکانس کلید زنی استفاده شده است که نتایج بدست آ مده از آن با کنترل کننده های PIمقایسه شده است . این مقایسه نشان می دهد که استفاده از شبکه های عصبی باعث ریپل جریان کمتر و ولتاژ خروجی هموارتری می شود . هر چه از ورودیها و خروجیهای یادگیری بیشتری برای آموزش شبکة عصبی استفاده شود ( فرآیند آموزش شبکه عصبی دقیقتر باشد ) , کارآیی مبدل بالاتر می رود . این مبدل بوسیله نرم افزار مطلب , سیمولینک , شبیه سازی شده و نتایج آن در مقاله آورده شده است