سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فریبا رحیمی اشتری – دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک
بتول سجاد – دانشگاه الزهرا، گروه فیزیک
سعید بهروزی نیا – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی
منصور زند – پژوهشکده لیزر و اپتیک، پژوشگاه علوم و فنون هسته ای ، سازمان انرژی اتمی

چکیده:

در این مقاله اثر اعمال میدان مغناطیسی در راستای محور تیوپ یک لیزر بخار برمید مورد بررسی قرار گرفته است. آزمایش ها در میدان های زیر ۱۱۰۰ گاوس انجام شده و نتایج بدست آمده با گزارش مشابه در میدان مغناطیسی ۱۴۰۰ و ۱۹۰۰ گاوس مقایسه شده است. نتایج آزمایش نشان می دهد که در میدان های کمتر از ۱۱۰۰ گاوس میدان مغناطیسی سبب کاهش توان خروجی لیزر می شود و هنگامی که میدان مغناطیسی بر کاتد اعمال شود این کاهش شدید تر می شود به گونه ای که حتی به قطع خروجی لیزر نیز منجر می شود.