سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش علمی کاربردی راههای مقابله با سرمازدگی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناصر صحراگرد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

تنها ۰/۱% تا ۱۰% باکتریهای موجود در سطح گیاهان فعالیت هسته یخ داشته و یا بطور مستقیم در صدمه یخ زدگی لازم اند (Lindow, 1998) آنتاگونیست ها ممکن است از طریق تغییر سطح اکولوژی میکروبی برگ(اشتغال آشیان اکولوژی) با باکتریهای مولد هسته یخ رقابت کنند. بعارتی باکتریهای آنتاگونیست ممکن است یک مکان روی گیاه را اشغال کنند که در غیر این صورت توسط باکتریهای مولد هسته یخ کلونیزه شوند. جمعیت باکتریهای مولد هسته یخ در شرایط مزرعه درتیمارهای بکارگیری باکتریهای آنتاگونیست ۱۰ تا ۱۰۰۰ بار کاهش یافته است . کاهش صدمه یخ زدگی روی گیاهان تیمار شده رابطه مستقیم لگاریتمی با کاهش جمعیت باکتریهای مولد هسته یخ دارد (Lindow, 1998)