سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کوروش مهدی زاده – کارشناس ارشد آب، دانشکده عمران، دانشگاه امیرکبیر
سیدجمشید موسوی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران و کارشناس امور آب و مح

چکیده:

یکی از عوامل موثر در عدم استفاده عملی ا زمدلهای ریاضی بهینه بهره برداری از مخزن، مشکلات محاسباتی و پیچیدگی بیشتر مدلهای واقعی تر است . بطور خاص در مدلهای بهینه سازی از نوع برنامه ریزی پویای احتمالاتی (SDP) حجم محاسبات با ریز تر کردن شبکه گسسته سازی حجم ذخیره مخزن به شکل نمایی افزایش می یابد. به منظور بهبود شرایط فوق یک مدل برنامه ریزی پویای احتمالاتی توسعه یافته است که د ران متغیر حجم ذخیره مخزن به عنوان مهمترین متغیر معرف وضعیت سیستم مخزن به صورت فازی در نظر گرفته شده است. فازی سازی متغیر حجم دحیره مخزن به کمنظور کاهش خطای گسسته سازی این متغیرذاتا پیوسته در روند حل مدل ریاضی صورت گرفت ه است. با فازی سازی متغیر حالت حجم ذخیره مخزنانتقالات بین نقاط شاخص و منفرد از حجم ذخیره با انتقال بین بازه ها و فواصل از این متغیر جایگزین میگردد. در ادامه سیاستهای حاصل از مدل SDP فازی و غیر فازی سازی حجم ذخیره سبب شده است که مدل SDP فازی با شبکه گسسته دشت تر بتواند همسنک نسخه غیر فازی خود ولی با شبکه گسسته سازی ریزتر عمل نماید. این مزیت در کاهش بعد محاسبات مدلهای SDP حایز اهمیت می باشد.