سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مهدی رمضانی – دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا شرافت – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش، با استفاده از مفهوم کورنتروپی، روشی برای دسته بندی بی درنگ سیگنال های الکترومایوگرام سطحیبرحسب حرکت های مختلف به منظور استفاده در پروتزهای مصنوعی ارائه می کنیم. تابع کورنتروپی که جهت استخراج ویژگی هایسیگنال الکترومایوگرام سطحی استفاده شده است، شامل ممان های مراتب بالاتر تابع چگالی احتمال بوده و تخمین آن از نمونه هانسبت به بسط های متداول ممان ها بسیار ساده تر است. کورنتروپی به صورت ضرب های داخلی بردارها در فضای ویژگی کرنل تعریفمی شود و چون ضرب های داخلی بیان گر نوعی مشابهت بین بردارها هستند، این تابع، معرف بر هم کنش های دوتایی بردارهای ویژگیبرحسب تاخیر زمانی معینی در فضای ورودی است. در این پژوهش، با استفاده از اتوکورنتروپی سیگنال های الکترومایوگرام سطحیحالت ماندگار با دقت متوسط حدود ۹۶ % بطور صحیح دسته بندی شدند. مزیت استفاده از این روش در مقایسه با روش های قبلی، کاهشقابل ملاحظه خطای طبقه بندی است.