سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود قضاوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین احمدی بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصف

چکیده:

یکی از موارد کاربرد شمعها کاهش ارتعاشات قائم در اثر بارهای نوسانی است بویژه در صورتیکه خاک با تراکم یا سایر شیوه های مناسب اصلاح شود دامنه این ارتعاشات کاهش بیشتری خواهد یافت در این مقاله با استفاده از روش اجرا محدود و با در نظر گرفتن رفتار خطی و الاستیک برای شمع و خاک رفتار شمع مدفون در خاک در اثر بارهای هارمونیک قائم بررسیشده است. برای این منظور پاسخ یک شمع استوانه ای با یک شمع مخروطی با همان طول و حجم مصالح مصرفی که هر دو در یک خاک همگن مدفون شده اند تحت اثر بارهای هارمونیک قائم و با فرکانس های متفاوت بررسی و مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهد دامنه حرکت شمع مخروطی در شرایط خاک و بارگذاری یکسان کمتر از شمع استوانه ای است. این کاهش دامنه ارتعاشات در شمعهای اتکایی بیشتر است. مطالعات پارامتریک نشان می دهد بجای اصلاح خاک برای داشتن دامنه ارتعاشات قائم شمع جدار صاف در حد معین می توان از شمع مخروطی با همان طول و حجم و مدفون در خاک اصلاح نشده همان نتیجه را گرفت به عبارت دیگر پاسخ یک شمع مخروطی مدفون در یک خاک سست تر معادل پاسخ یک شمع استوانه ای با همان طول و حجم ولی مدفون در یک خاک متراکم تر است لذا اگر اصلاح خاک برای این هد به عنوان یک عامل موثر انگاشته شود ممکن است بتوان بدون اصلاح خاک از شمعهای مخروطی استفاده نمود.