سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
محمدحسن خوشگفتار – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده مکانیک گروه سیستمهای ان

چکیده:

برج تقط یر پالا یشگاه از جمله فرآ یندهای انرژ ی بر ی است که به نحو چشمگ یری گازها ی گلخانه ا ی تولی د و نهایتا باعث آلودگ ی هوا م یشود. در این مقاله یک مدل ریاض ی مناسب که وابسته به عمل ی ات تقطی ر و انتگراسیون حرارت ی این فرایند م یباشد، ارائه م یگردد. با استفاده از انتگراس یون حرارت ی م یتوان تا م ی زان زیادی نرخ تول ید دی اکس ید کربن را کاهش داد. با توجه به جریمه ها ی سنگ ینی که سازمانها ی مح یط زیست از واحدها ی آلا ینده م یگیرند و با در نظر گرفتن کاهش م ی زان مصرف انرژ ی بوس یله انتگراس یون حرارتی م یتوان م یزان سودده ی و درآمد پالا یشگاه را به م یزان قابل توجه ی افزا یش داد . در این بررسی پس از ارائه مدل ر یاضی برای تخمین دی اکسید کربن در برجهای تقطیر نفت خام، عملیات هدف گذار ی و حداقل سرویس جانبی مورد نیاز برای برجهای تقطیر پالایشگاه اصفهان با کمک نرم افزارCOLOM محاسبه میشود. همچنین از نرم افزارAspen Pinchبه منظور عملیات هدف گذاری استفاده میشود.