سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ریحانه معارف دوست – گروه هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سعید راحتی – گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

داده کاوی و استخراج اطلاعات از جمله مباحث به روز در علم هوش مصنوعی می باشد از سوی دیگر بحث کاهش ریسک در سیستم های داده کاوی از جمله مسائل و مشکلات این سیستم ها می باشد. در این مقاله با استفاده از عاملهایبیزی به کاهش ریسک در یک سیستم تشخیص و پیشبینی رفتار پرداخته و نتایج مناسبی بدست آورده ایم. سعی شده به کمک عاملهای هوشمند در محیط چند کارگزاری، مدلسازی ترافیک یکی از تقاطعهای مهم شهر مشهد بر روی داده واقعی با حجم زیاد مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. برای این کار، ابتدا با استفاده از ساختار شبکههای بیزی ۱ رفتار کلی ترافیک درتقاطع مدلسازی شد. سپس به کمک عاملهای بیزی به مدلسازی عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان میدهد که این مدل قادر است با صرف هزینه و زمان کمتر، کارایی سیستم را به ازای تغییرات در تنظیمات تقاطع مورد ارزیابی قرار دهد. دادههای مورد استفاده در این تحقیق توسط نرمافزارSCATS در مرکز کنترل ترافیک شهر مشهد جمعآوری شده است. آموزش و آزمایش شبکههای بیزی به کمک نرمافزارWeka انجام شده است.