سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عباس کشاورز – دفتر برنامه ریزی و هماهنگی شرکت توانیر

چکیده:

رشد سریع مصرف در شبکه های برق با توسعه و گسترش منابع تولید و ایستگاههای تبدیل و توزیع همراه می باشد . کیفیت برقر سانی از نق طه نظر ایمنی و قابلیت اطمینان و ملاحظات پارامترهای اقتصادی ایجاد سیستم های بهم پیوسته را مدنظر قرار داده است که بدنبال آن مسائل دیگری از قبیل تامین پایداری شبکه و انتخاب سطوح ولتاژ بالاتر را در پی دارد . گسترش وسیع شبکه مسائلی را ایجاد می کند که در مواردی موضوعاتی با کیفیتی جدید و در موارد دیگر آنهایی هستند که بطور عام در شبکه های برقرسانی وجود دارند ولی در شبکه های بزرگ با سرعت بیشتر و ب شکل حادتری بروز می کنند . یکی از عمده ترین این موضوعات افزایش سطوح اتصال کوتاه و چگونگی کاهش آن می باشد . موضوع این مقاله برر سی روشهای کاهش سطح اتصال کوتاه بویژه ارائه پیشنهادات در مورد بکارگیری این روشها در شبکه بهم پیوسته برق ایران است