مقاله کاهش سطح گلوتامات در کورتکس و ناحيه کمري نخاع موش صحرايي: يک مکانيسم احتمالي اثر ماينوسايکلين در کاهش تحمل به اثرات ضد دردي مورفين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: کاهش سطح گلوتامات در کورتکس و ناحيه کمري نخاع موش صحرايي: يک مکانيسم احتمالي اثر ماينوسايکلين در کاهش تحمل به اثرات ضد دردي مورفين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفين
مقاله ماينوسايکلين
مقاله گلوتامات
مقاله تحمل
مقاله داخل بطن مغزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدپناه اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: چرخ پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كامبيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تجويز مزمن اپيوئيدها منجر به بروز تحمل به اثرات ضد دردي مي شود. با وجود تحقيقات فراوان در اين زمينه، هنوز مکانيسم سلولي دقيق دخيل در تحمل و وابستگي به اپيوئيدها به خوبي روشن نشده است. مطالعات زيادي نشان داده اند که پيام دهي گلوتاماترژيک و مسير نيتريک اکسايد -(N-methyl D-aspartate) NMDA در تحمل القا شده توسط مورفين نقش مهمي ايفا مي کنند. بنابراين هدف عمده اين مطالعه ارزيابي اثرات تزريق داخل بطن مغزي (ICV) ماينوسايکلين (يک تتراسايکلين نسل دوم) بر تحمل و افزايش سطح گلوتامات متعاقب مصرف مورفين در کورتکس مغز و ناحيه کمري نخاع رت بود.
روش بررسي: گروه هاي مختلف مورد مطالعه يا مورفين (داخل صفاقي) به همراه آب مقطر (داخل بطن مغزي) يا مورفين به اضافه دوزهاي مختلف ماينوسايکلين (داخل بطن مغزي) يا ماينوسايکلين را به تنهايي در هر روز دريافت مي کردند. ميزان احساس درد با استفاده از دستگاه Hotplate مورد بررسي قرار مي گرفت. غلظت گلوتامات در هر دو ناحيه به وسيله کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC) اندازه گيري شد.
يافته ها: نتايج حاکي از آن بود که تزريق داخل بطن مغزي ماينوسايکلين، تحمل القا شده توسط مورفين را در دوزهاي (۶۰, ۱۲۰, ۲۴۰ mg/10 ml/rat) و سطح گلوتامات را در قشر مغز در دوزهاي (۶۰, ۱۲۰, ۲۴۰ mg/10ml/rat) و در ناحيه کمري نخاع در دوزهاي (۶۰, ۲۴۰ mg/10ml/rat) کاهش داد.
نتيجه گيري: تجويز مرکزي ماينوسايکلين، افزايش گلوتامات القا شده توسط مورفين در کورتکس و ناحيه کمري نخاع را کاهش مي دهد. اين اثر مي تواند يک مکانيسم احتمالي براي تاثير ماينوسايکلين روي تحمل القا شده بوسيله مورفين باشد.